Rechtsgang ambtenarenzaken

Ambtenaren die zich benadeeld voelen door het handelen of door genomen beslissingen van de overheid hebben het recht om daartegen op te treden.

Als ambtenaar wordt beschouwd hij die door het bevoegd gezag is benoemd of aangesteld in openbare dienst om in Aruba of op het Kabinet van de Gevolgmachtigde Minister van Aruba in Nederland werkzaam te zijn. Ook gewezen ambtenaren worden als ambtenaar beschouwd tenzij het tegendeel blijkt.
Als ambtenaren worden niet beschouwd:

  • de dienaren van de godsdienst en de godsdienstleraren;
  • zij met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is gesloten;
  • de leden van de Raad van Advies;
  • de ministers en de Gevolmachtigde Minister;
  • krachtens de Staatregeling van Aruba of andere wettelijke regelingen voor het leven aangestelde ambtenaren;
  • de Procureur Generaal.
Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options