Bezwaarschrift LAR

Wanneer een burger of bedrijf zich in zijn belangen geschaad voelt door een beschikking van de overheid, kan hij bezwaar maken. Het bezwaarschrift, waarin hij om heroverweging van de beschikking verzoekt, moet binnen 6 weken na de datum van de beschikking worden ingediend.

In gevallen waarbij de overheid geen beslissing neemt op een door de burger of bedrijf ingediend verzoek bestaat ook de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen. Als een persoon 12 weken na het indienen van zijn verzoek nog geen beslissing hierop heeft ontvangen, wordt dit als een weigering van het verzoek (fictieve weigering) beschouwd. Hij kan dan binnen 8 weken na het verstrijken van deze 12 weken een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de instantie die de beschikking heeft vastgesteld. In de meeste gevallen staat in de beschikking zelf bij welke instantie het bezwaarschrift moet worden ingediend. Het bezwaarschrift moet aan de desbetreffende minister worden gericht en bij de genoemde instantie worden ingediend. Ook moet een kopie van het bezwaarschrift bij het secretariaat van de Bezwaaradviescommissie LARworden ingediend.

Het bezwaarschrift moet aan de volgende eisen voldoen:

  • naam, adres en ondertekening van de indiener;
  • de reden voor het indienen van het bezwaarschrift;
  • vermelding om welke beschikking het gaat;
  • datum van het bezwaarschrift (het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de datum van de beschikking worden ingediend of in geval van een fictieve weigering binnen 8 weken).

Bezwaarschriftprocedure LAR

Als het bezwaarschrift voldoet aan de bovengenoemde eisen, moet de betreffende instantie dit binnen 2 weken doorsturen naar de Bezwaaradviescommissie LAR. Dit is een commissie, bestaande uit personen die onafhankelijk zijn van het bestuursorgaan (instantie) dat de beschikking heeft genomen, en die als taak heeft om de overheidsorganen te adviseren met de op het bezwaarschrift te nemen beslissing.
Hierna ontvangt de indiener een uitnodiging om zijn bezwaarschrift tijdens een hoorzitting mondeling te komen toelichten. Hij kan daarvoor een advocaat of een andere vertegenwoordiger meenemen, maar dat hoeft niet. Verder zal ook een vertegenwoordiger van het bestuursorgaan waarvan de beschikking afkomstig aanwezig zijn.
Na maximaal 8 weken brengt de Bezwaaradviescommissie LAR een advies uit aan het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan heeft 6 weken na ontvangst van het advies om een beslissing op het bezwaarschrift te nemen.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options