Bezwaarschrift ambtenaren

Een bezwaarschrift wordt ingediend binnen 30 dagen na de dag waarop de aangevallen beschikking of de aangevallen handeling of weigering genomen, verricht of uitgesproken is. Een orgaan wordt geacht de weigering tot het nemen van een beschikking of het verrichten van een handeling te hebben uitgesproken, indien het binnen de daarvoor bepaalde tijd of, waar een tijdsbepaling ontbreekt, binnen redelijke tijd een verplichte beschikking niet genomen of een verplichte handeling niet verricht heeft. In dit geval loopt de termijn van 30 dagen van de dag waarop de weigering geacht wordt te zijn uitgesproken. De ambtenaar die bezwaar inbrengt na de hiervoor bepaalde termijn, wordt niet op grond daarvan niet ontvankelijk verklaard, indien hij ten genoegen van de rechter aantoont het bezwaar te hebben ingebracht binnen 30 dagen na de dag waarop hij van de aangevallen beschikking handeling of weigering redelijkerwijs heeft kunnen kennis dragen. Voor zover een handeling strekt ter uitvoering van een beschikking, is het tegen de handeling gerichte bezwaar niet ontvankelijk, indien niet tijdig tegen de beschikking bezwaar is ingebracht.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het Gerecht in Ambtenarenzaken. Bij het bezwaarschrift wordt ten minste een afschrift daarvan overlegd, alsmede, indien het bezwaar gericht is tegen een beschikking of schriftelijke weigering, een gewaarmerkt afschrift daarvan.

Het bezwaarschrift moet aan de volgende eisen voldoen:

  • de naam en woonplaats van degene die bezwaar inbrengt, en, indien hij een vertegenwoordiger of gemachtigde heeft, ook van deze;
  • een duidelijke omschrijving van de beschikking, de handeling of weigering, waartegen het bezwaar is gericht;
  • de gronden waarop het bezwaar berust;
  • een bepaalde vordering; in zover ter zake van de aangevallen handeling schadevergoeding gevorderd wordt, het bedrag.

De klager moet woonplaats binnen het grondgebied van Aruba kiezen en het bezwaarschrift moet door hem of diens vertegenwoordiger of gemachtigde zijn ondertekend.
De in te dienen bezwaarschriften worden opgemaakt op een model dat verkrijgbaar is bij de Griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg.

Bezwaarschriftprocedure ambtenaren

Indien het bezwaarschrift voldoet aan de bovengenoemde eisen, doet de rechter alle op het geding betrekking hebbende stukken of gewaarmerkte afschriften daarvan nederleggen ter kosteloze inzage van partijen, haar vertegenwoordigers, gemachtigden en raadslieden. Van de nederlegging en de daarvoor door de rechter aangewezen plaats geeft de Griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg zo spoedig mogelijk aan partijen kennis. Verweerders kunnen naar aanleiding van ieder haar toegezonden bezwaarschrift binnen 3 weken na de dagtekening van het bewijs van verzending bij de rechter een contra memorie indienen.
Door de rechter worden dag, uur en plaats voor de behandeling ter openbare zitting vastgesteld en door de Griffier bij aangetekende dienstbrief ter kennis van partijen gebracht.
De rechter doet ambtshalve de personen wier verhoor wenselijk wordt geacht, alsook de personen die voor een der partijen zijn opgegeven, bij aangetekende dienstbrief als getuigen of deskundigen oproepen om te verschijnen, ten dage, ter ure, ter plaatse en tot het einde daarbij vermeld.
De zitting is openbaar en de rechter beslist in de raadkamer en grondt de beslissing uitsluitend op hetgeen op de zitting heeft plaats gehad.

De uitspraak van de rechter betreft beschikkingen, handelingen of weigeringen (om te beschikken of te handelen), door de vorderingen der partijen aan zijn oordeel onderworpen. De uitspraak geschiedt in het openbaar in tegenwoordigheid van de Griffier. Bij de uitspraak kan de aangevallen beschikking gewijzigd worden, ook ten nadele van degene die daartegen bezwaar inbracht.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options