AB2005No.34A

 • AB2005No.34A

  Dit item is gearchiveerd op 31-12-2005.
  (11-08-2005)

  VERBETERBLAD
  In de tekst van het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2005 no. 34, worden de navolgende
  abuizen gecorrigeerd:

  - in artikel 119, derde lid, worden na het woord "aanzeggen" ingevoegd: bij exploot of op andere wijze, door hem te bepalen;
  - in artikel 263a, eerste lid, wordt de zinsnede "nadat de beslissing waartegen het hoger beroep zich wil richten, is gegeven" vervangen door: gerekend van de dag van de uitspraak;
  - in de artikelen 263a, tweede lid, 264, eerste lid, 266, 275, tweede lid, 429n, tweede lid, 429q, derde en vierde lid, 816, tweede lid, en 820, eerste lid, wordt het woord "vier" steeds vervangen door: zes;
  - artikel 438, vijfde lid, komt te luiden: In geval van verzet tegen de executie door een derde wordt zowel de executant als de geexecuteerde opgeroepen;
  - in artikel 572, onderdeel a, worden de woorden "de naam van de rechter" vervangen door: de rechter;
  - in artikel 615, tweede volzin, wordt de woorden "zich daartegen verzetten" vervangen door: daartegen bezwaar maken.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options