Parkeerplaats Baby Beach; Upgrading Baby Beach Area fase 3

Dit item is gearchiveerd op 15-09-2022.

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Toerisme en Volksgezondheid is voornemens in het openbaar aan te besteden, het door ATA te financieren project:

Parkeerplaats Baby Beach; Upgrading Baby Beach Area fase 3”

Volgens bestek D.O.W. nr. 08,dj.2022

Korte omschrijving van het werk:

Het werk bestaat uit het aanleggen van een parkeerplaats met verlichting en groenvoorziening.

Uitvoeringstermijn: 60 werkbare werkdagen na datum van aanvang inclusief bestellingstijd.

Het bestek is vanaf 12 augustus 2022 verkrijgbaar bij D.O.W. tegen betaling van Afl.350,00.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De Openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 12 augustus 2022 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 26 augustus 2022 om 10.00 vm te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 31 augustus 2022.

De Openbare aanbesteding vindt plaats op 9 september 2022 om 11.00 vm op het kantoor van de Directeur van de Dienst van Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

1.Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba.

    (niet ouder dan 6 maanden).

2.Bereidheidverklaring tot het instellen van een bankgarantie of borg.

3.De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.

4.Een lijst van in te schakelen onderaannemers.

5.Overige vereisten opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options