Official Gazettes

Afkondigingsblad van Aruba

 • AB2017No.65

  (06-10-2017)

  MINISTERIЁLE REGELING van 3 oktober 2017 ter uitvoering van artikel 6
  van de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102) (Regeling invoerverbod
  benzine en gasolie in het klein)

 • AB2017No.64

  (03-10-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 3 oktober 2017 ter
  uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel
  (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt 60-jaar Rode
  Kruis Aruba)

 • AB2017No.63

  (03-10-2017)

  MINISTERIЁLE REGELING van 25 september 2017 tot wijziging van de Regeling fiscale behandeling secundaire arbeidsvoorwaarden (AB 2003 no. 96)

 • AB2017No.61

  (25-09-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 21 september 2017 ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt “Prikichi” als nationale vogel van Aruba)

 • AB2017No.60

  (14-09-2017)

  LANDSVERORDENING van 11 september 2017 tot instelling van een tijdelijk begrotingsfonds in verband met het protocol van 22 maart 2017 en de daarmee
  samenhangende aangelegenheden (Interim Begrotingsfonds Restmiddelen Fondo Desaroyo Aruba)

 • AB2017No.59

  (04-09-2017)

  MINISTERIЁLE REGELING van 21 augustus 2017 ter uitvoering van artikel
  14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering
  (AB 1992 no. 18)

 • AB2017No.58

  (28-08-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 24 augustus 2017 tot wijziging van het Kiesbesluit (AB 1987 no. 115) (verwerking nieuwe straatnamen en uitbreiding stemdistricten)

 • AB2017No.57

  (21-08-2017)

  Ministeriële regeling van 15 augustus 2017 tot wijziging van de Regeling ter uitvoering van artikel 2 van het Landsbesluit rij- en keuringsbewijzen (AB 1999 no.61) (AB 2004 no. 45)

 • AB2017No.57

  (04-09-2017)

  MINISTERIЁLE REGELING van 21 augustus 2017 ter uitvoering van artikel
  14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering
  (AB 1992 no. 18)
   

 • AB2017No.56

  (21-08-2017)

  RIJKSWET van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52)

 • AB2017No.55

  (17-08-2017)

  LANDSBESLUIT van 11 augustus 2017 no. 1, houdende de inwerkingtreding van de Landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60), de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) en de Landsverordening deviezenverkeer (AB 1990 no. GT 6) (invoering toezicht op wisselkantoren) (AB 2017 no. 45)

 • AB2017No.54

  (14-08-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 11 augustus 2017 ter uitvoering van de artikelen 3, derde lid, 7, tweede lid, onderdeel a, en vierde lid, 21, eerste lid, onderdeel a, en 52, eerste en tweede lid, van de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg (AB 2014 no. 73)

 • AB2017No.53

  (11-08-2017)

  LANDSBESLUIT van 10 augustus 2017 no. 1, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 65.000.000,-

 • AB2017No.52

  (10-08-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 2 augustus 2017 tot wijziging van het Landsbesluit toevoeging in strafzaken (AB 1997 no. 50)

 • AB2017No.51

  (10-08-2017)

  LANDSVERORDENING van 14 juli 2017 tot wijziging van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33) en de Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no. GT 30) (aanpassing pensioenbedragen)

 • AB2017No.50

  (02-08-2017)

  LANDSVERORDENING van 5 juli 2017 tot wijziging van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18)

 • AB2017No.49

  (02-08-2017)

  LANDSVERORDENING van 14 juli 2017 houdende machtiging van de minister van Economische Zaken en Communicatie tot het verrichten namens het Land van betalingen aan een aantal afgevloeide werknemers van de voormalige publiekrechtelijke rechtspersoon Servicio di Telecommunicacion di Aruba

 • AB2017No.48

  (08-08-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 14 juli 2017 ter uitvoering van de artikelen 4, eerste en tweede lid, en 26, eerste lid, van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2) (Landsbesluit bescherming inheemse flora en fauna)

 • AB2017No.47

  (08-08-2017)

  LANDSVERORDENING van 14 juli 2017 tot wijziging van de Landsverordening houdende machtiging van de minister, belast met financiën, om kwijtschelding van studieschuld te verlenen (AB 2011 no. 70)

 • AB2017No.46

  (08-08-2017)

  LANDSVERORDENING van 14 juli 2017 tot wijziging van de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51) en de Landsverordening overdrachtsbelasting (AB 1989 no. GT 73) (voorziening inzake studielening en monumentale woning)

 • AB2017No.45

  (31-07-2017)

  LANDSVERORDENING van 14 juli 2017 houdende wijziging van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60), de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) en de Landsverordening deviezenverkeer (AB 1990 no. GT 6) (invoering toezicht op wisselkantoren)

 • AB2017no.44

  (31-07-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen van 21 juli 2017 ter uitvoering van artikel 13, derde lid, van de Landsverordening minimumlonen
  (AB 1989 no. GT 26) (tussentijdse aanpassing augustus 2017)

 • AB2017No.43

  (28-07-2017)

  LANDSBESLUIT van 14 juli 2017 no. 7, tot wijziging van het Landsbesluit Financieringsbehoefte
  2017-I) (AB 2017 no. 1)

 • AB2017No.42

  (17-07-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 5 juli 2017 ter uitvoering
  van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no.
  24) (Sanctiebesluit Noord-Korea)

 • AB2017No.41

  (17-07-2017)

  LANDSVERORDENING van 5 juli 2017 houdende wijziging van de Landsverordening
  internationale misdrijven (AB 2012 no. 40) (implementatie verdragsverplichtingen
  en aanbrengen verbeteringen)

 • AB2017No.40

  (17-07-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 6 juli 2017 ter uitvoering
  van artikel 419 van het Wetboek van Strafvordering van Aruba (AB
  1996 no. 75) (oproepingsformulier overtreding Hondenverordening)

 • AB2017No.39

  (30-06-2017)

  RIJKSWET van 10 februari 2017 tot wijziging van de Paspoortwet in verband
  met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen
  aan wie een uitreisverbod is opgelegd (Stb. 2017, 53)

 • AB2017No.38

  (22-06-2017)

  LANDSVERORDENING van 15 juni 2017 houdende regels voor de waarborging
  en de bevordering van de kwaliteit in de kinderopvang (Landsverordening
  kinderopvang)

 • AB2017No.37

  (22-06-2017)

  LANDSVERORDENING van 15 juni 2017 tot vaststelling van de begroting
  van het Onderwijsfonds voor het dienstjaar 2017 en tot wijziging van de
  Landsverordening van 1 december 2016 tot vaststelling van de begrotingen
  van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2017 (AB 2016 no. 59)

 • AB2017No.36

  (19-06-2017)

  LANDSBESLUIT van 15 juni 2017 no. 1, ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening vrijwillige uitdiensttreding (AB 2000 no. 30)

 • AB2017No.35

  (15-06-2017)

  RIJKSWET van 14 december 2016, houdende goedkeuring van het op 6 april
  2016 te Philipsburg tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het
  Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek inzake
  maritieme afbakening in het Caribisch gebied (Trb. 2016, 52 en 82) (Stb.
  2016, 530)

 • AB2017No.34

  (15-06-2017)

  RIJKSWET van 7 december 2016, houdende goedkeuring van het op 29 oktober
  2009 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk
  der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Caymaneilanden
  zoals gemachtigd krachtens de volmacht van 1 september 2009 van
  het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling
  van informatie betreffende belastingen (Trb. 2009, 217 en Trb.
  2010, 162) (Stb. 2016, 522)
   

 • AB2017No.33

  (15-06-2017)

  BESLUIT van 5 december 2016 tot wijziging van het Schepenbesluit 2004 in
  verband met wijzigingen van de bijlage bij het Internationale Verdrag voor de
  beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, (SOLAS-verdrag) vanwege de
  implementatie van de door de Maritieme Veiligheidscommissie van de Internationale
  Maritieme Organisatie aangenomen Internationale Code voor schepen
  die in polaire wateren varen (Polar-Code) (Stb. 2016, 505)
   

 • AB2017No.32

  (13-06-2017)

  MINISTERIЁLE REGELING van 9 juni 2017 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18)

 • AB2017No.31

  (07-06-2017)

  RIJKSWET van 17 mei 2017 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over een vermist reisdocument en enkele andere wijzigingen (Stb. 2017, 217)

 • AB2017No.30

  (07-06-2017)

  RIJKSWET van 19 april 2017 tot goedkeuring van het op 11 juni 2014 te Genève tot stand gekomen Protocol van 2014 bij het Verdrag betreffende de gedwongen of verplichte arbeid (Trb. 2015, 32 en Trb. 2015, 194) (Stb. 2017,195)
   

 • AB2017No.29

  (31-05-2017)

  MINISTERIЁLE REGELING van 23 mei 2017 tot wijziging van de Regeling kleding en uitrusting douanepersoneel (AB 1995 no. 60)

 • AB2017No.28

  (31-05-2017)

  MINISTERIЁLE REGELING van 23 mei 2017 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB1992 no. 18)

 • AB2017No.27

  (31-05-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 5 mei 2017 tot wijziging van het Landsbesluit aanwijzing vrijgestelde activiteiten (AB 2005 no.88)

 • AB2017No.20

  (03-05-2017)

  BESLUIT van 15 november 2016 tot vaststelling van het tijdstip van inwer-kingtreding van de Rijkssanctiewet (Stb. 2016, 452)

 • AB2017.No.46

  (08-08-2017)

  LANDSVERORDENING van 14 juli 2017 tot wijziging van de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51) en de Landsverordening overdrachtsbelasting (AB 1989 no. GT 73) (voorziening inzake studielening en monumentale woning)

Document download informatie:

(Files with extention .pdf can be read by: Adobe Reader)

Archive