Official Gazettes

Afkondigingsblad van Aruba

 • AB2017No.59

  (04-09-2017)

  MINISTERIЁLE REGELING van 21 augustus 2017 ter uitvoering van artikel
  14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering
  (AB 1992 no. 18)

 • AB2017No.58

  (28-08-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 24 augustus 2017 tot wijziging van het Kiesbesluit (AB 1987 no. 115) (verwerking nieuwe straatnamen en uitbreiding stemdistricten)

 • AB2017No.57

  (21-08-2017)

  Ministeriële regeling van 15 augustus 2017 tot wijziging van de Regeling ter uitvoering van artikel 2 van het Landsbesluit rij- en keuringsbewijzen (AB 1999 no.61) (AB 2004 no. 45)

 • AB2017No.57

  (04-09-2017)

  MINISTERIЁLE REGELING van 21 augustus 2017 ter uitvoering van artikel
  14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering
  (AB 1992 no. 18)
   

 • AB2017No.56

  (21-08-2017)

  RIJKSWET van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52)

 • AB2017No.55

  (17-08-2017)

  LANDSBESLUIT van 11 augustus 2017 no. 1, houdende de inwerkingtreding van de Landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60), de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) en de Landsverordening deviezenverkeer (AB 1990 no. GT 6) (invoering toezicht op wisselkantoren) (AB 2017 no. 45)

 • AB2017No.54

  (14-08-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 11 augustus 2017 ter uitvoering van de artikelen 3, derde lid, 7, tweede lid, onderdeel a, en vierde lid, 21, eerste lid, onderdeel a, en 52, eerste en tweede lid, van de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg (AB 2014 no. 73)

 • AB2017No.53

  (11-08-2017)

  LANDSBESLUIT van 10 augustus 2017 no. 1, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 65.000.000,-

 • AB2017No.52

  (10-08-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 2 augustus 2017 tot wijziging van het Landsbesluit toevoeging in strafzaken (AB 1997 no. 50)

 • AB2017No.51

  (10-08-2017)

  LANDSVERORDENING van 14 juli 2017 tot wijziging van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33) en de Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no. GT 30) (aanpassing pensioenbedragen)

 • AB2017No.50

  (02-08-2017)

  LANDSVERORDENING van 5 juli 2017 tot wijziging van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18)

 • AB2017No.49

  (02-08-2017)

  LANDSVERORDENING van 14 juli 2017 houdende machtiging van de minister van Economische Zaken en Communicatie tot het verrichten namens het Land van betalingen aan een aantal afgevloeide werknemers van de voormalige publiekrechtelijke rechtspersoon Servicio di Telecommunicacion di Aruba

 • AB2017No.48

  (08-08-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 14 juli 2017 ter uitvoering van de artikelen 4, eerste en tweede lid, en 26, eerste lid, van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2) (Landsbesluit bescherming inheemse flora en fauna)

 • AB2017No.47

  (08-08-2017)

  LANDSVERORDENING van 14 juli 2017 tot wijziging van de Landsverordening houdende machtiging van de minister, belast met financiën, om kwijtschelding van studieschuld te verlenen (AB 2011 no. 70)

 • AB2017No.46

  (08-08-2017)

  LANDSVERORDENING van 14 juli 2017 tot wijziging van de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51) en de Landsverordening overdrachtsbelasting (AB 1989 no. GT 73) (voorziening inzake studielening en monumentale woning)

 • AB2017No.45

  (31-07-2017)

  LANDSVERORDENING van 14 juli 2017 houdende wijziging van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60), de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) en de Landsverordening deviezenverkeer (AB 1990 no. GT 6) (invoering toezicht op wisselkantoren)

 • AB2017no.44

  (31-07-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen van 21 juli 2017 ter uitvoering van artikel 13, derde lid, van de Landsverordening minimumlonen
  (AB 1989 no. GT 26) (tussentijdse aanpassing augustus 2017)

 • AB2017No.43

  (28-07-2017)

  LANDSBESLUIT van 14 juli 2017 no. 7, tot wijziging van het Landsbesluit Financieringsbehoefte
  2017-I) (AB 2017 no. 1)

 • AB2017No.42

  (17-07-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 5 juli 2017 ter uitvoering
  van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no.
  24) (Sanctiebesluit Noord-Korea)

 • AB2017No.41

  (17-07-2017)

  LANDSVERORDENING van 5 juli 2017 houdende wijziging van de Landsverordening
  internationale misdrijven (AB 2012 no. 40) (implementatie verdragsverplichtingen
  en aanbrengen verbeteringen)

 • AB2017No.40

  (17-07-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 6 juli 2017 ter uitvoering
  van artikel 419 van het Wetboek van Strafvordering van Aruba (AB
  1996 no. 75) (oproepingsformulier overtreding Hondenverordening)

 • AB2017No.39

  (30-06-2017)

  RIJKSWET van 10 februari 2017 tot wijziging van de Paspoortwet in verband
  met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen
  aan wie een uitreisverbod is opgelegd (Stb. 2017, 53)

 • AB2017No.38

  (22-06-2017)

  LANDSVERORDENING van 15 juni 2017 houdende regels voor de waarborging
  en de bevordering van de kwaliteit in de kinderopvang (Landsverordening
  kinderopvang)

 • AB2017No.37

  (22-06-2017)

  LANDSVERORDENING van 15 juni 2017 tot vaststelling van de begroting
  van het Onderwijsfonds voor het dienstjaar 2017 en tot wijziging van de
  Landsverordening van 1 december 2016 tot vaststelling van de begrotingen
  van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2017 (AB 2016 no. 59)

 • AB2017No.36

  (19-06-2017)

  LANDSBESLUIT van 15 juni 2017 no. 1, ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening vrijwillige uitdiensttreding (AB 2000 no. 30)

 • AB2017No.35

  (15-06-2017)

  RIJKSWET van 14 december 2016, houdende goedkeuring van het op 6 april
  2016 te Philipsburg tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het
  Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek inzake
  maritieme afbakening in het Caribisch gebied (Trb. 2016, 52 en 82) (Stb.
  2016, 530)

 • AB2017No.34

  (15-06-2017)

  RIJKSWET van 7 december 2016, houdende goedkeuring van het op 29 oktober
  2009 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk
  der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Caymaneilanden
  zoals gemachtigd krachtens de volmacht van 1 september 2009 van
  het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling
  van informatie betreffende belastingen (Trb. 2009, 217 en Trb.
  2010, 162) (Stb. 2016, 522)
   

 • AB2017No.33

  (15-06-2017)

  BESLUIT van 5 december 2016 tot wijziging van het Schepenbesluit 2004 in
  verband met wijzigingen van de bijlage bij het Internationale Verdrag voor de
  beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, (SOLAS-verdrag) vanwege de
  implementatie van de door de Maritieme Veiligheidscommissie van de Internationale
  Maritieme Organisatie aangenomen Internationale Code voor schepen
  die in polaire wateren varen (Polar-Code) (Stb. 2016, 505)
   

 • AB2017No.32

  (13-06-2017)

  MINISTERIЁLE REGELING van 9 juni 2017 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18)

 • AB2017No.31

  (07-06-2017)

  RIJKSWET van 17 mei 2017 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over een vermist reisdocument en enkele andere wijzigingen (Stb. 2017, 217)

 • AB2017No.30

  (07-06-2017)

  RIJKSWET van 19 april 2017 tot goedkeuring van het op 11 juni 2014 te Genève tot stand gekomen Protocol van 2014 bij het Verdrag betreffende de gedwongen of verplichte arbeid (Trb. 2015, 32 en Trb. 2015, 194) (Stb. 2017,195)
   

 • AB2017No.29

  (31-05-2017)

  MINISTERIЁLE REGELING van 23 mei 2017 tot wijziging van de Regeling kleding en uitrusting douanepersoneel (AB 1995 no. 60)

 • AB2017No.28

  (31-05-2017)

  MINISTERIЁLE REGELING van 23 mei 2017 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB1992 no. 18)

 • AB2017No.27

  (31-05-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 5 mei 2017 tot wijziging van het Landsbesluit aanwijzing vrijgestelde activiteiten (AB 2005 no.88)

 • AB2017No.26

  (16-05-2017)

  LANDSBESLUIT van 15 mei 2017 no. 1, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 65.000.000,-

 • AB2017No.25

  (16-05-2017)

  BESLUIT van de Minister van Veiligheid en Justitie van 2 maart 2017, nr. 2050307, tot vaststelling van de lijst met organisaties die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid

 • AB2017No.24

  (16-05-2017)

  REGELING van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 11 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/243313, tot wijziging van de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet voor het jaar 2016 (Stcrt. 2015, 45082)

 • Ab2017No.23

  (16-05-2017)

  Procesreglement rijksbestuursgeschillen Raad van State van het Koninkrijk (Stcrt. 2015, 45961)

 • AB2017No.22

  (16-05-2017)

  BESLUIT van 17 november 2015, houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1 januari 2016 (Stb. 2015, 449)

 • AB2017No.21

  (16-05-2017)

  RIJKSWET van 24 juni 2015 tot goedkeuring van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233) (Stb. 2015, 409)

 • AB2017No.20

  (03-05-2017)

  BESLUIT van 15 november 2016 tot vaststelling van het tijdstip van inwer-kingtreding van de Rijkssanctiewet (Stb. 2016, 452)

 • AB2017No.19

  (20-04-2017)

  REGELING van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 september 2016, nr. 2016-0000607085, houdende wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen in verband met de verbetering van het afgifteproces van reisdocumenten en de invoering van de vervangende identiteitskaart.

 • AB2017No.18

  (20-04-2017)

  REGELING van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 5 december 2016, nr. IENM/BSK-2016/273177, tot wijziging van de Regeling geluidni-veaus aan boord van vissersvaartuigen in verband met het vervallen van de dwingende verwijzing naar een NEN-norm

 • AB2017No.17

  (20-04-2017)

  BESLUIT van 25 januari 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerking-treding van diverse onderdelen van de Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen (Stb. 2017, 17)

 • AB2017No.11

  (31-03-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 10 februari 2017 tot wijziging van het Landsbesluit Parke Nacional Arikok (AB 2000 no. 59) (aan-wijzing Spaans Lagoen-gebied als natuurreservaat)

 • AB2017No.10

  (31-03-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 17 februari 2017 ter uitvoering van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) (Sanctiebesluit Jemen)

 • AB2017No.08

  (31-03-2017)

  BESLUIT van 16 december 2016 (Stb. 2016, 551) tot vaststelling van het tijd-stip van inwerkingtreding van artikel II, onderdeel O, eerste lid, van de Rijks-wet van 13 december 2012 tot aanpassing van de Wet militaire strafrecht-spraak, het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet Militair tuchtrecht in verband met gewijzigde regelgeving en herstel van technische onvolkomen-heden (Stb. 2013, 25) en van het besluit van 15 november 2016 tot wijziging van het Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht in ver-band met de wijziging van artikel 59 Wetboek van Militair Strafrecht en enkele andere bepalingen (Stb. 2016, 470)

 • AB2017No.07

  (31-03-2017)

  BESLUIT van 15 november 2016 tot wijziging van het Rijksbesluit uitvoe-ringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht in verband met de wijziging van artikel 59 Wetboek van Militair Strafrecht en enkele andere bepalingen (Stb. 2016, 470)

 • AB2017No.06

  (31-03-2017)

  RIJKSWET van 23 augustus 2016, houdende bepalingen omtrent de verle-ning van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisum-wet) (Stb. 2016, 320) 

 • AB2017No.05

  (31-03-2017)

  BESLUIT van 30 juni 2016, nr. 2016000799, houdende wijziging van het Schepenbesluit 2004 in verband met een nieuwe bevoegdheidsverdeling met betrekking tot het beveiligingsniveau van zeeschepen en de bevoegdheids-verlening tot vaststelling van de daarmee verbonden aanvullende richtsnoe-ren en instructies
  Uitgegeven

 • AB2017No.04

  (31-03-2017)

  RIJKSWET van 15 juni 2016, houdende bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet) (Stb. 2016, 261)

 • AB2017No.03

  (31-03-2017)

  BESLUIT van 21 juni 2016 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtre-ding van de onderdelen B0 en Ea van artikel 2.6 van de Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen (invoering beroep in cas-satie in belastingzaken in de Caribische delen van het Koninkrijk) (Stb. 2016, 237)
  Uitgegeven

 • AB2017.No.46

  (08-08-2017)

  LANDSVERORDENING van 14 juli 2017 tot wijziging van de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51) en de Landsverordening overdrachtsbelasting (AB 1989 no. GT 73) (voorziening inzake studielening en monumentale woning)

Document download informatie:

(Files with extention .pdf can be read by: Adobe Reader)

Archive