Aanvraag voor het uitbreiden van de doelstelling van een reeds alhier gevestigde zaak

 • Beschrijving

  Volgens de Vestigingsverordening bedrijven is het verboden om in een zaak (additionele) bedrijfsactiviteiten uit te oefenen zonder een daartoe strekkende vergunning van de minister van Economische Zaken. Onder zaak wordt verstaan elke onderneming, waarin enig bedrijf, door wie ook, wordt uitgeoefend.

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

  De afdeling Vestiging van bedrijven – helpdesk, kantoor nr. 15. Telefoon 582-1181 ext. 250 van Directie Economishe Zaken, Handel en Industrie.

 • Wat kost het?

  Voor het in behandeling nemen van de diverse vergunningsaanvragen dient men het daarvoor verschuldigde bedrag aan leges, ingevolge het Legesbesluit DEZHI te betalen. Door of namens de directeur van de DEZHI wordt een verklaring afgegeven omtrent de hoogte van het verschuldigde bedrag aan leges, die bij dit vergunningsaanvraag Awg. 25,00 voor elk wijziging van een reeds verleende vergunning (doeluitbreiding) is.

 • Wat moet ik meenemen?

  Het schriftelijke verzoek met de plakzegels (Awg. 4,00) en in te dienen documenten (indien van toepassing) vermeld in de beleidsrichtlijnen.

 • Hoe vraag ik het aan? / Wat moet ik doen?

  Het schriftelijke verzoek dient in te houden de gegevens van de eigenaar (eenmanszaak), v.o.f., vennootschap of andere rechtspersoon, alsmede van de gewenste (additionele) bedrijfsactiviteiten van de zaak (doel, adres etc.). Verzoek kan via de Helpdesk ingediend worden.

 • Wat zijn de voorwaarden?

  Bij het indienen van een verzoek dient men rekening te houden met voornoemde verordening en de terzake gehanteerde beleidsrichtlijnen. Indien het de uitbreiding van de doelstelling van een rechtspersoon betreft, dient deze eveneens statutair mogelijk te zijn.

  Waarmee moet ik rekening mee houden:
  • De verlening van een vergunning ingevolge de Vestigingsverordening bedrijven houdt niet in dat de desbetreffende vennootschap en/of betrokkene(n) automatisch het recht verkrijgt op andere vereiste vergunningen.
  • In alle gevallen dient rekening gehouden te worden met een adequate vestigingsplaats, e.e.a. volgens de Landsverordening ruimtelijk ontwikkeling;
  • De te ontplooien activiteiten dienen per vestigingsplaats zoveel mogelijk verband te houden met elkaar.

   

 • Zie ook