Aanvraag voor één of meer filialen van een vennootschap naar Arubaans of buitenlands recht, welke met de nodige vergunning reeds een zaak alhier drijft

 • Beschrijving

  Volgens de Vestigingsverordening bedrijven is het verboden om een zaak te (doen) vestigen en te (doen) drijven, een zaak over te nemen, een zaak voort te zetten, zonder een daartoe strekkende vergunning van de minister van Economische Zaken. Onder zaak wordt verstaan elke onderneming, waarin enig bedrijf, door wie ook, wordt uitgeoefend. Een filiaal is een afzonderlijk zaak, anders dan op de plaats van de hoofdvestiging op Aruba, waarvoor reeds een vergunning is verleend.

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

  De afdeling Vestiging van bedrijven – helpdesk, kantoor nr. 15. Telefoon 582-1181 ext. 250 van Directie Economishe Zaken, Handel en Industrie.

 • Wat kost het?

  Voor het in behandeling nemen van de diverse vergunningsaanvragen dient men het daarvoor verschuldigde bedrag aan leges, ingevolge het Legesbesluit DEZHI te betalen. Door of namens de directeur van de DEZHI wordt een verklaring afgegeven omtrent de hoogte van het verschuldigde bedrag aan leges, die bij dit vergunningsaanvraag Awg. 25,00 voor elk filiaal is.

 • Wat moet ik meenemen?

  Het schriftelijke verzoek met de plakzegels (Awg. 4,00) en in te dienen documenten (indien van toepassing) vermeld in de beleidsrichtlijnen.

   

   

 • Hoe vraag ik het aan? / Wat moet ik doen?

  Het schriftelijke verzoek dient in te houden de gegevens van de vennootschap, alsmede van de te vestigen zaak en filiaal/filialen (doelstelling, adres etc.). Verzoek kan via de Helpdesk ingediend worden.

 • Wat zijn de voorwaarden?

  Bij het indienen van een verzoek dient men rekening te houden met voornoemde verordening en de terzake gehanteerde beleidsrichtlijnen.

  Waarmee moet ik rekening houden:

  • De verlening van een vergunning ingevolge de Vestigingsverordening bedrijven houdt niet in dat betrokkene/de desbetreffende vennootschap automatisch het recht verkrijgt op andere vereiste vergunningen;
  • In alle gevallen dient rekening gehouden te worden met een adequate vestigingsplaats, e.e.a. volgens de Landsverordening ruimtelijk ontwikkeling;
  • De te ontplooien activiteiten dienen per vestigingsplaats zoveel mogelijk verband te houden met elkaar.

   

 • Zie ook