Aanvraag voor een natuurlijke persoon om als beherende vennoot van een Commanditaire vennootschap op te treden

 • Beschrijving

  Volgens de Vestigingsverordening bedrijven is het verboden om een zaak te (doen) vestigen en te (doen) drijven, een zaak over te nemen, een zaak voort te zetten, zonder een daartoe strekkende vergunning van de minister van Economische Zaken. Onder zaak wordt verstaan elke onderneming, waarin enig bedrijf, door wie ook, wordt uitgeoefend. Vennoten van een commanditaire vennootschap (c.v.), met uitzondering evenwel van de commanditaire vennoot (c.v.) zelf, worden geacht een zaak in de zin van deze verordening te drijven. Indien een op Aruba geboren Nederlander en/of de in Aruba tot Nederlander genaturaliseerde persoon, 18 jaar en ouder, als beherende vennoot (vennoten) der commanditaire vennoot (c.v.) optreedt is volgens de Vestigingsverordening bedrijven en de beleidsrichtlijnen geen vergunning vereist.

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

  De afdeling Vestiging van bedrijven – helpdesk, kantoor nr. 15. Telefoon 582-1181 ext. 250 van Directie Economishe Zaken, Handel en Industrie.

 • Wat kost het?

  Voor het in behandeling nemen van de diverse vergunningsaanvragen dient men het daarvoor verschuldigde bedrag aan leges, ingevolge het Legesbesluit DEZHI te betalen. Door of namens de directeur van de DEZHI wordt een verklaring afgegeven omtrent de hoogte van het verschuldigde bedrag aan leges, die bij dit vergunningsaanvraag Awg. 400,00 voor elk vergunningsplichtige beherende vennoot is.

 • Wat moet ik meenemen?

  Het schriftelijke verzoek met de plakzegels (Awg. 4,00) en in te dienen documenten (indien van toepassing) vermeld in de beleidsrichtlijnen.

 • Hoe vraag ik het aan? / Wat moet ik doen?

  Het schriftelijke verzoek dient in te houden de gegevens van de beherende vennoot, de commanditaire vennootschap (c.v.), en alsmede van de te vestigen zaak (doelstelling, adres etc.). Verzoek kan via de Helpdesk ingediend worden.

 • Wat zijn de voorwaarden?

  Bij het indienen van een verzoek dient men rekening te houden met voornoemde verordening en de terzake gehanteerde beleidsrichtlijnen.

  Waarmee moet ik rekening houden:
  • De verlening van een vergunning ingevolge de Vestigingsverordening bedrijven houdt niet in dat de desbetreffende beherende vennootschap (betrokkene(n) automatisch het recht verkrijgt op andere vereiste vergunningen;
  • In alle gevallen dient rekening gehouden te worden met een adequate vestigingsplaats, e.e.a. volgens de Landsverordening ruimtelijk ontwikkeling;
  • De te ontplooien activiteiten dienen per vestigingsplaats zoveel mogelijk verband te houden met elkaar.

   

 • Zie ook