Landsverordeningen (wetten)

In Aruba wordt een wet een landsverordening genoemd. Een landsverordening is een algemeen verbindende voorschriften bevattende besluit dat gezamenlijk door de Regering en de Staten is genomen volgens een procedure zoals omschreven in de Staatsregeling van Aruba. Landsverordeningen vormen een bron van recht, maar zijn niet de enige vorm waarin rechtsregels voorkomen. Ook landsbesluiten, houdende algemene maatregelen en ministeriële regelingen bevatten algemeen verbindende voorschriften. Daarnaast zijn er internationale verdragen of besluiten van internationale organisaties (zoals de Europese Unie) die algemeen verbindende voorschriften kunnen bevatten. Ook gewoontes en uitspraken van rechtssprekende instanties (jurisprudentie) zijn een bron van recht. Daarnaast spelen ook zaken als het gelijkheidsbeginsel en algemene beginselen van behoorlijk bestuur een rol.

 01. Inrichting van het Land

 02. Openbaar bestuur

 03. Overheidspersoneel

 04. Openbare geldmiddelen

 05. Openbare orde

 06. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubescherming

 07. Openbare gezondheid

 08. Openbare veiligheid

 09. Verkeer, vervoer en telecommunicatie

 10. Economische aangelegenheden

 11. Arbeid

 12. Sociale zorg en verzekeringswezen

 13. Onderwijs en cultuur

 14. Rechtspleging

 15. Privaatrecht

 16. Strafrecht

 17. Dienstplicht

Voor meer informatie:

Totstandkoming van Landsverordeningen