Universiteit van Aruba: Secundaire data t.b.v. implementatie Sustainable Development Goals op Aruba

Dit item is gearchiveerd op 23-02-2019.

ORANJESTAD - Op verzoek van de Nationale SDG-commissie is de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot de versterking van de rol van de universiteit in het verzamelen van zogenaamde secundaire data ten behoeve van het implementeren van de Sustainable Development Goals op Aruba.

De SDG-commissie is belast met de strategische richting en coördinatie van de implementatie van de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties op Aruba. Deze 17 doelen tezamen hebben een streven om duurzame ontwikkeling voort te stuwen. Data, kennis en gegronde informatie spelen een belangrijke rol hierin. Het Centraal Bureau voor de Statistiek verzamelt, bestudeert en bewaart statistische data, maar de vraag is of er een rol weggelegd is voor andere instellingen om relevante onderzoek te kunnen verrichten in de vorm van rapporten, scripties en dergelijke, ten behoeve van de implementatie van SDG’s.

Studenten Hogeschool WindesheimOp verzoek van de SDG-commissie, belastte de Financieel Economische Faculteit vijf studenten van de hogeschool Windesheim met de opdracht om dit te onderzoeken. Aan de hand van bronnenonderzoek en maar liefst 23 interviews met belanghebbenden, kwam het onderzoeksteam tot de conclusie dat er breed draagvlak is om de Universiteit van Aruba een belangrijke rol zou kunnen spelen in het verzamelen en verspreiden van secundaire data. Binnen de vier faculteiten verrichten docenten en studenten reeds onderzoek op vele terreinen en ook leeft er de ambitie om de onderzoeksactiviteiten verder uit te breiden en de resultaten daarvan meer naar buiten te brengen.

Ook onder overheidsinstellingen en de privésector is de wil om samen te werken groot. Wel moeten er afspraken komen over hoe die samenwerking vorm gegeven dient te worden en hoe privacy en toegang tot gevoelige data kunnen worden beschermd en gewaarborgd.

Het onderzoeksteam geeft aan dat beleidsmakers en onderzoekers nauwere samenwerking met elkaar zouden moeten opzoeken. Binnen de UA zou een SDG Onderzoeks- en Datacentrum tot stand dienen te komen dat onder meer tot taak heeft het onderhouden van relaties met de overheid en samenleving en het aanleggen van een toegankelijke digitale database.

De studenten waren Bas Huisman, Damon Winter, Dilara Erikli, Maurice van Roemburg en Rebecca Segers. De begeleidende docenten van de Universiteit van Aruba waren Bauke Feenstra en Luc Alofs. Namens de SDG-commissie waren Jocelyne Croes en Ghislaine Nicolaas directe contactpersonen en de gehele SDG-commissie was betrokken bij het onderzoek. Het eindrapport met aanbevelingen wordt momenteel aangeboden aan de SDG-commissie en aan de Universiteit van Aruba.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties