Aanmelding Landsexamen 2013 (gearchiveerd)

Dit item is gearchiveerd op 26-10-2012.

ORANJESTAD - De aanmeldingsperiode voor het landsexamen 2013 voor de
schooltypen vwo/havo/mavo loopt van 1 september tot en met 30 september
2012.

Vanaf het schooljaar 2010-2011 worden de landsexamens voor Vwo, Havo en Mavo volgens de nieuwe stijl afgenomen. Landsexamen volgens de nieuwe stijl houdt in, dat er met profielen wordt gewerkt. Er kan gekozen worden uit de profielen: Mens en Maatschappijwetenschappen, Natuurwetenschappen en Humaniora.

Het aanmeldingsformulier kan men downloaden van de website van Directie Onderwijs (Examenbureau) www.ea.aw (klik op letter L van landsexamen) vanaf 1 september 2012.
Volledig en duidelijk ingevulde aanmeldingsformulieren dienen ingeleverd te worden bij het Examenbureau te Belgiëstraat # 2 in Oranjestad. Na de screeningsronde van het Examenbureau krijgt u, indien u voldoet aan alle regels voor inschrijving voor het landsexamen 2013, bericht om de benodigde stukken te komen inleveren.
Aanmeldingen die na 30 september 2012 binnenkomen of onvolledig en onduidelijk ingevulde aanmeldingsformulieren, worden niet in behandeling genomen.

Tot het landsexamen vwo/havo/mavo 2013 worden toegelaten degene:
1.a. die zich tijdig (voor 1 oktober 2012), op de juiste wijze en bij de juiste instantie
heeft aangemeld,
b. die tijdig het verschuldigde examengeld volledig heeft voldaan,
c. die per 1 april 2013 een leeftijd bereikt heeft van:
1. 17 jaar of ouder: voor mavo-kandidaten;
2. 18 jaar of ouder: voor havo-kandidaten;
3. 19 jaar of ouder: voor vwo-kandidaten.

2. Onverminderd het eerste lid wordt tot het examen toegelaten degene die een
1-vakdiploma wenst te behalen op eenzelfde opleidingsniveau als de opleiding
die zij aan het volgen is met dien verstande dat dit een vak betreft dat niet is
opgenomen in haar combinatie van vakken.

Behaalde certificaten op Aruba zijn maximaal 10 jaar geldig met ingang van 1
augustus 2012. Dit betekent dat certificaten ouder dan 10 jaar niet meer gebruikt
kunnen worden om een vwo, havo of mavo diploma te behalen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties