Gaceta Oficial

Afkondigingsblad van Aruba

 • AB2018No.71

  (30-11-2018)

  LANDSBESLUIT van 29 november 2018 no. 1, houdende inwerkingtreding van de Landsverordening van 29 november 2018 (AB 2018 no. 70) tot wijziging van de Landsverordening toelating, uitzetting en verwijdering (AB 1993 no. GT 33)

 • AB2018No.70

  (29-11-2018)

  LANDSVERORDENING van 29 november 2018 tot wijziging van de Landsverordening toelating, uitzetting en verwijdering (AB 1993 no. GT 33) (herziening toelatingsvoorschriften)

 • AB2018No.69

  (21-11-2018)

  BESLUIT van 10 september 2018 nr. 2018001585 houdende vergoeding van woonlasten voor de gouverneur van Aruba

 • AB2018No.67

  (08-11-2018)

  LANDSBESLUIT van 8 november 2018 no. 1, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 65.000.000,-

 • AB2018No.66

  (08-11-2018)

  LANDSBESLUIT van 8 november 2018 no. 2, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 50.000.000,-

 • AB2018No.65

  (06-11-2018)

  MINISTERIЁLE REGELING van 30 oktober 2018 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18)

 • AB2018No.64

  (15-10-2018)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 28 september 2018 tot wijziging van het Landsbesluit examens v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. (AB 1991 no. GT 35)

 • AB2018No.63

  (25-09-2018)

  LANDSBESLUIT van 25 september 2018 no. 2, ter uitvoering van artikel 2van de Landsverordening van 25 april 2018 tot vaststelling van de begrotingen
  van de ministeries van het Land voor dienstjaar 2018 (AB 2018 no. 23), artikel II van de Landsverordening van 22 december 2017 (AB 2017 no. 77)
  tot wijziging van de Landsverordening van 1 december 2016 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2017
  (AB 2016 no. 59) en de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987 no. 3), artikelen 3, 5, 6, tweede lid, 7, 15, 16 en 17 van de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987 no. 3) en artikelen 2, 3, 4, 9, eerste en derde lid, 10, 11,12, tweede lid, 13, 14, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, 16, 17, tweede
  lid, 18, 19, 20, 27, 28 en 29 van het Landsbesluit schatkistpapier (AB 1988 no. 6) (Landsbesluit Financieringsbehoefte 2018-IV).

 • AB2018No.62

  (25-09-2018)

  LANDSBESLUIT van 25 september 2018 no. 1, ter uitvoering van artikel 2 van de Landsverordening van 25 april 2018 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor dienstjaar 2018 (AB 2018 no. 23), artikel II van de Landsverordening van 22 december 2017 (AB 2017 no. 77) tot wijziging van de Landsverordening van 1 december 2016 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2017 (AB 2016 no. 59) en de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987 no. 3), artikel 1 van de Landsverordening van 22 december 2017 houdende machtiging van de minister, belast met Financiën, tot het aangaan van één of meer geldleningen ter aflossing onderscheidenlijk herfinanciering van leningen die in het dienstjaar 2018 afgelost dienen te worden (AB 2017 no. 78), artikelen 3, 5, 6, tweede lid, 7, 15, 16 en 17 van de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987 no. 3) en artikelen 2, 3, 4, 9, eerste en derde lid, 10, 11,12, tweede lid, 13, 14, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, 16, 17, tweede lid, 18, 19, 20, 27, 28 en 29 van het Landsbesluit schatkistpapier (AB 1988 no. 6)\(Landsbesluit Financieringsbehoefte 2018-III).

 • AB2018No.61

  (21-09-2018)

  MINISTERIЁLE REGELING van 13 september 2018 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering
  (AB 1992 no. 18) (mutatie positieve lijst geneesmiddelen juli 2018)

 • AB2018No.60

  (11-09-2018)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 3 september 2018 ter uitvoering van artikel 4 van de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102) (Landsbesluit invoerverbod benzine en gasolie in het klein)

 • AB2018No.59

  (04-09-2018)

  LANDSVERORDENING van 23 augustus 2018 tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2018

 • AB2018No.58

  (30-08-2018)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 23 augustus 2018 ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt “Soldachi”)

 • AB2018No.57

  (30-08-2018)

  LANDSVERORDENING van 23 augustus 2018 tot vaststelling van de begroting van het Tourism Product Enhancement Fund voor het dienstjaar 2018

 • AB2018No.56

  (29-08-2018)

  MINISTERIЁLE REGELING van 21 augustus 2018 ter uitvoering van artikel 6, tweede lid, van het Landsbesluit rij- en keuringsbewijzen (AB 1999 no. 61)
  (Regeling digitale toets theoretisch rijexamen)

 • AB2018No.55

  (15-08-2018)

  LANDSBESLUIT van 13 augustus 2018 no. 1, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 105.000.000,00

 • AB2018No.54

  (16-08-2018)

  MINISTERIЁLE REGELING van 15 augustus 2018 tot wijziging van de Regeling ter uitvoering van artikel 2 van het Landsbesluit rij- en keuringsbewijzen
  (AB 1999 no. 61) (AB 2004 no. 45)

 • AB2018No.53

  (09-08-2018)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 31 juli 2018 ter uitvoering van artikel 30 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf
  (AB 2000 no. 82) (Landsbesluit doorberekening toezichtskosten assurantiebemiddelaars)

 • AB2018No.52

  (07-08-2018)

  LANDSBESLUIT van 7 augustus 2018 no. 1, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 50.000.000,-

 • AB2018No.51

  (03-08-2018)

  LANDSVERORDENING van 31 juli 2018 tot vaststelling van de begroting van het Onderwijsfonds voor het dienstjaar 2018

 • AB2018No.50

  (27-07-2018)

  LANDSBESLUIT van 26 juli 2018 no. 2, ter uitvoering van artikel 2 van de Landsverordening van 22 december 2017 houdende machtiging van de minister, belast met Financiën, tot het aangaan van één of meer geldleningen ter aflossing van reeds eerder aangegane geldleningen en de daaraan verbonden kosten (AB 2017 no. 78) (Landsbesluit Financieringsbehoefte 2018-II).

 • AB2018No.49

  (20-07-2018)

  LANDSBESLUIT van 19 juli 2018 no. 1, ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening vrijwillige uitdiensttreding (AB 2000 no. 30) 

 • AB2018No.48

  (20-07-2018)

  BESLUIT van 20 juni 2018, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de rijkswet van 30 mei 2018, houdende wijziging van de rijkswet van 7 juli 2010 tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba (Stb. 2010, 342), ter uitvoering van het op 6 april 2016 te Philipsburg tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek inzake maritieme afbakening in het Caribisch gebied (Trb. 2016, 52 en 82) (Stb. 2018, 166) (Stb. 2018, 206)

 • AB2018No.47

  (06-07-2018)

  BESLUIT van 4 juni 2018, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet van 23 augustus 2016, houdende bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) (Stb. 2018, 178)

 • AB2018No.46

  (06-07-2018)

  REGELING van de Minister van Buitenlandse Zaken van 14 juni 2018, nr. Min-Buza-2018.1422-22, tot regeling van de verblijfstermijn die aan een visum voor de toegang tot Caribisch Nederland kan worden verbonden en van de instanties waar een visum kan worden aangevraagd (Uitvoeringsregeling Rijksvisumwet) (Scrt. 2018, 34531)

 • AB2018No.45

  (06-07-2018)

  REGELING van de Minister van Buitenlandse Zaken van 14 juni 2018, nr Min-Buza.2018.1422-22, houdende bepalingen inzake vrijstelling van de visumplicht op grond van de Rijksvisumwet (Regeling vrijstelling visumplicht Rijksvisumwet) (Scrt. 2018, 34529)

 • AB2018No.44

  (28-06-2018)

  MINISTERIЁLE REGELING van 28 juni 2018 ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Prijzenverordening (AB 1991 no. GT 17) (Prijsregeling premie WA-verzekering motorrijtuigen 2018)

 • AB2018No.43

  (28-06-2018)

  MINISTERIЁLE REGELING van 27 juni 2018 ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Prijzenverordening (AB 1991 no. GT 17) (Prijsregeling premie WA-verzekering motorrijtuigen)

 • AB2018No.42

  (28-06-2018)

  MINISTERIЁLE REGELING van 27 juni 2018 ter uitvoering van de Prijzenverordening (AB 1991 no. GT 17) (Prijsregeling brood)

 • AB2018No.41

  (28-06-2018)

  REGELING van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 juni 2018 nr. 2018-0000338062, houdende de wijziging van de procedure voor de aanvraag van een reisdocument voor vluchtelingen of voor vreemdelingen als bedoeld in artikel 12, 14 en 15, tweede lid, van de Paspoortwet (Scrt. 2018, 33030)

 • AB2018No.40

  (28-06-2018)

  REGELING van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 juni 2018 nr. 2018-0000338062, houdende de wijziging van de procedure voor de aanvraag van een reisdocument voor vluchtelingen of voor vreemdelingen als bedoeld in artikel 12, 14 en 15, tweede lid, van de Paspoortwet (Scrt. 2018, 33030)

 • AB2018No.39

  (27-06-2018)

  RIJKSWET van 30 mei 2018, houdende wijziging van de rijkswet van 7 juli 2010 tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba (Stb. 2010, 342), ter uitvoering van het op 6 april 2016 te Philipsburg tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek inzake maritieme afbakening in het Caribisch gebied (Trb. 2016, 52 en 82) (Stb. 2018, 166)

 • AB2018No.38

  (15-06-2018)

  BESLUIT van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 30 mei 2018, nr. IENW/BSK-2018/76657, houdende wijziging van het Besluit erkende organisaties Schepenwet in verband met de actualisatie van erkende organisaties en keuringsinstanties en de intrekking van de aanwijzing van Register Holland B.V. als keuringsinstantie (Scrt. 2018, 29576)

 • AB2018No.37

  (15-06-2018)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 30 mei 2018 tot wijziging van het Landsbesluit toevoeging in strafzaken (AB 1997 no. 50)

 • AB2018No.36

  (13-06-2018)

  LANDSBESLUIT van 11 juni 2018 no. 1, houdende inwerkingtreding van de Landsverordening van 15 september 2016 (AB 2016 no. 48) tot wijziging van de Vergunningsverordening (AB 2002 no. GT 1)

 • AB2018No.35

  (15-06-2018)

  RIJKSWET van 14 maart 2018, houdende goedkeuring van de op 18 oktober 2013 te Londen tot stand gekomen wijzigingen van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972, zoals opgenomen in Resolutie LP.4(8) (Trb. 2014, 46 en 144) (Stb. 2018, 103)

 • AB2018No.28

  (22-06-2018)

  MINISTERIЁLE REGELING van 3 mei 2018 tot wijziging van de Regeling inschrijving en inschrijvingskenmerk (AB 1991 no. GT 36)

 • AB2018N0.63

  (25-09-2018)

  LANDSBESLUIT van 25 september 2018 no. 2, ter uitvoering van artikel 2 van de Landsverordening van 25 april 2018 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor dienstjaar 2018 (AB 2018 no. 23), artikel II van de Landsverordening van 22 december 2017 (AB 2017 no. 77) tot wijziging van de Landsverordening van 1 december 2016 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2017 (AB 2016 no. 59) en de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987 no. 3), artikelen 3, 5, 6, tweede lid, 7, 15, 16 en 17 van de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987 no. 3) en artikelen 2, 3, 4, 9, eerste en derde lid, 10, 11,12, tweede lid, 13, 14, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, 16, 17, tweede lid, 18, 19, 20, 27, 28 en 29 van het Landsbesluit schatkistpapier (AB 1988 no. 6) (Landsbesluit Financieringsbehoefte 2018-IV).

Document download informatie:

(Files with extention .pdf can be read by: Adobe Reader)

Archive