Gaceta Oficial

Afkondigingsblad van Aruba

 • AB2017No.09

  (24-02-2017)

  LANDSBESLUIT van 17 februari 2017 no. 1, houdende de inwerkingtreding van de hoofdstukken 4 en 5 van de Landsverordening verzorgingshuizen (AB 2015 no. 61)

 • AB2017No.02

  (14-02-2017)

  LANDSBESLUIT van 14 februari 2017 no. 1, houdende uitgifte van schatkist-promessen tot een maximum van Afl. 65.000.000,-

 • AB2017No.01

  (14-02-2017)

  LANDSBESLUIT van 3 februari 2017 no. 1, ter uitvoering van artikel 2 van de Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2017 (AB 2016 no. 59), de artikelen 5, 6, tweede lid, 15, 16 van de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987 no. 3) en de artike-len 35, 9, eerste en derde lid, 10, 11, 12, tweede lid, 13, 14, eerste lid, onder-deel b, 15, 17, tweede lid c, en 18 van het Landsbesluit schatkistpapier (AB 1988 no. 6) (Landsbesluit Financieringsbehoefte 2017-I)

 • AB2016No.78

  (28-12-2016)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 28 december 2016 tot wijziging van het Landsbesluit grondslagen bestuurlijke handhaving secto-rale toezichtwetgeving (AB 2013 no. 31)

 • AB2016No.77

  (28-12-2016)

  LANDSVERORDENING van 22 december 2016 tot wijziging van de Motorrij-tuig- en motorbootbelastingverordening (AB 1988 no. GT 23)

 • AB2016No.76

  (28-12-2016)

  LANDSVERORDENING van 22 december 2016 tot wijziging van de Lands-verordening instelling ministeries 2014 (AB 2013 no. 94)

 • AB2016No.75

  (28-12-2016)

  LANDSVERORDENING van 22 december 2016 tot vaststelling van het saldo van de exploitatierekening over het dienstjaar 2015

 • AB2016No.74

  (28-12-2016)

  LANDSVERORDENING van 22 december 2016 tot vaststelling van de be-groting van de Algemene Rekenkamer voor het dienstjaar 2017

 • AB2016No.73

  (28-12-2016)

  LANDSVERORDENING van 22 december 2016 tot vaststelling van de begro-ting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2017

 • AB2016No.72

  (28-12-2016)

  LANDSVERORDENING van 22 december 2016 tot vaststelling van de be-groting van het Tourism Product Enhancement Fund voor het dienstjaar 2017

 • AB2016No.71

  (28-12-2016)

  LANDSVERORDENING van 22 december 2016 tot vaststelling van de begro-ting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 2017

 • AB2016No.70

  (28-12-2016)

  LANDSVERORDENING van 22 december 2016 tot vaststelling van de begro-ting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2017

 • Ab2016No.69

  (28-12-2016)

  LANDSVERORDENING van 22 december 2016 tot wijziging van de Lands-verordening van 9 februari 2016 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2016 (AB 2016 no. 5) en van de Landsverordening van 15 december 2015 tot vaststelling van de begroting van de Staten voor het dienstjaar 2016 (AB 2016 no. 6)

 • AB2016No.68

  (21-12-2016)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 13 december 2016 tot wijziging van het Kinder- en detacheringstoelagebesluit ambtenaren (AB 1995 no. GT 26)

 • AB2016No.67

  (21-12-2016)

  LANDSVERORDENING van 13 december 2016 houdende machtiging van de ministers van Financiën en Overheidsorganisatie, van Algemene Zaken, We-tenschap, Innovatie en Duurzame Ontwikkeling en van Ruimtelijke Ontwikke-ling, Infrastructuur en Integratie tot het aangaan namens het Land van een vaststellingsovereenkomst met de stichting Fundacion Cas pa Comunidad Arubano

 • AB2016No.66

  (21-12-2016)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 15 december 2016 tot wijziging van het Landsbesluit bezoldiging onderwijspersoneel (AB 1991 no. 35)

 • AB2016No.65

  (21-12-2016)

  LANDSVERORDENING van 16 december 2016 houdende bekrachtiging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 2 februari 2015 (AB 2015 no. 11) ter uitvoering van artikel 4, tweede lid, van de Landsverordening besmettelijke ziekten (AB 1992 no. GT 11), het Landsbesluit, houdende al-gemene maatregelen, van 14 juli 2015 (AB 2015 no. 33) ter uitvoering van ar-tikel 4, tweede lid, van de Landsverordening besmettelijke ziekten (AB 1992 no. GT 11) en het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 4 maart 2016 (AB 2016 no. 20) ter uitvoering van de artikelen 7, tweede lid, en 15b, eerste lid, van de Quarantaineverordening (AB 1992 no. GT 7)

 • AB2016No.64

  (21-12-2016)

  LANDSVERORDENING van 16 december 2016 houdende voorzieningen in verband met de overname door de stichting Fundacion Servicio Laboratorio Medico Aruba van de roerende zaken van het voormalige Landslaboratorium

 • AB2016No.63

  (15-12-2016)

  MINISTERIЁLE REGELING van 12 december 2016 tot wijziging van Rege-ling kleding en uitrusting douanepersoneel (AB 1995 no. 60)

 • AB2016No.62

  (14-12-2016)

  LANDSBESLUIT van 9 december 2016 no. 1, houdende de inwerkingtreding van de Landsverordening toezicht effectenverkeer (AB 2016 no. 53)

 • AB2016No.61

  (09-12-2016)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 1 december 2016 tot wijziging van het Landsbesluit bijzondere rechtspositionele bepalingen douaneambtenaren (AB 1995 no. 59)

 • AB2016No.60

  (06-12-2016)

  LANDSVERORDENING van 1 december 2016 houdende bepalingen in ver-band met de invoering van de Landsverordening penitentiaire beginselen (AB 2005 no. 75) (Invoeringsverordening Landsverordening penitentiaire beginse-len)

 • AB2016No.59

  (06-12-2016)

  LANDSVERORDENING van 1 december 2016 tot vaststelling van de begro-tingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2017

 • AB2016No.58

  (02-12-2016)

  MINISTERIЁLE REGELING van 28 november 2016 ter uitvoering van artikel 10, tweede lid, van de Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening (AB 1988 no. GT 23) (Regeling kentekenplaten en controlestickers 2017)

 • AB2016No.57

  (28-11-2016)

  LANDSBESLUIT van 16 november 2016 no. 2, houdende uitgifte van schat-kistpromessen tot een maximum van Afl. 65.000.000,00

 • AB2016No.56

  (11-11-2016)

  LANDSVERORDENING van 31 oktober 2016 houdende machtiging van de minister van Toerisme, Transport, Primaire Sector en Cultuur tot het aangaan van een huurovereenkomst met de Stichting Monumentenfonds Aruba ter za-ke van een monumentaal pand te San Nicolas

 • AB2016No.55

  (25-10-2016)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 11 oktober 2016 ter uitvoering van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) (Sanctiebesluit Centraal-Afrikaanse Republiek)

 • AB2016No.54

  (07-10-2016)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 12 april 2016 tot wijziging van het Retributie- en legesbesluit Veterinaire Dienst 1996 (AB 1996 no. 60)

 • AB2016No.53

  (04-10-2016)

  LANDSVERORDENING van 22 september 2016 houdende regels inzake het toezicht op het effectenverkeer, en tot wijziging in dit verband van de sectora-le toezichtwetgeving en de Landsverordening voorkoming en bestrijding wit-wassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) (Landsverordening toe-zicht effectenverkeer)

 • AB2016No.52

  (04-10-2016)

  BESLUIT van 1 september 2016 van de Gouverneur van Aruba (Mandaatbe-sluit afgifte nationale paspoorten aan ingezetenen van Aruba)

 • AB2016No.51

  (10-10-2016)

  LANDSVERORDENING van 23 september 2016 tot wijziging van het Burger-lijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100) in verband met een aantal on-derwerpen die nog een regeling of aanpassing in het Burgerlijk Wetboek van Aruba behoeven (aanvulling Burgerlijk Wetboek van Aruba)

 • AB2016No.11

  (26-02-2016)

  REGELING van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 10 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/244369, tot wijziging van de Regeling veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen in verband met de in-werkingtreding voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten van de artikelen 6, 15, 41, 60, tweede lid, en 61, vierde lid, van het Schepenbesluit 2004 en de in-voering van voorschriften betreffende de veiligheid van vrachtschepen en kleine commerciële schepen in het Caribisch gebied, de modernisering van de voorschriften betreffende de medische uitrusting aan boord van schepen, alsmede enige andere aanpassingen (Invoeringsregeling derde tranche Schepenbesluit 2004 Aruba, Curaçao en Sint Maarten)

 • AB2016.No64

  (21-12-2016)

  LANDSVERORDENING van 16 december 2016 houdende voorzieningen in verband met de overname door de stichting Fundacion Servicio Laboratorio Medico Aruba van de roerende zaken van het voormalige Landslaboratorium

 • AB2006No.63

  (15-12-2016)

  MINISTERIЁLE REGELING van 12 december 2016 tot wijziging van Rege-ling kleding en uitrusting douanepersoneel (AB 1995 no. 60)

Document download informatie:

(Files with extention .pdf can be read by: Adobe Reader)

Archive